info@haustec.ee
Rasmus Kuusemets / Sven Allik
+372 552 6510 / +372 5193 5981

                                               Projekteerimine

Omanikujärelevalve


Kuigi valitakse enda meelest parim töövõtja, tuleb võimalike vigade vältimiseks ja projektijärgse ehituse jälgimiseks leida asjatundlik tellijapoolne omanikujärelvalve.

Järelvalve tegemine ja järelvalveinseneri vastutus reguleeritakse tellijaga sõlmitava lepinguga. Leping sisaldab järelvalveinseneri poolseid tagatisi.

Optimaalsem variant – kogu renoveerimise tellijapoolne asjaajamine algusest peale sh. omanikujärelvalve, on koondatud kogenud ehitusjuhtimist ja –järelvalvet valdava spetsialisti kätte.

Tööde vastuvõtmine

 

Renoveerimistööde teostaja algatusel korraldatakse teostatud tööde üleandmine-vastuvõtmine, mis vormistatakse vastuvõtmise aktiga.

Vajadusel koostatakse nn kaetud tööde akt(id). Rekonstrueerimistööd loetakse lõpetatuks vastuvõtukomisjoni poolt vormistatud ja allkirjastatud akti alusel.

Vastuvõtmise käigus lepitakse kokku ka viimase osa maksmise ja garantiiaegsete kohustuste suhtes.

Garantiiajaks jäetakse maja omanikule tagatis, mis on tavaliselt mõni protsent lepingu kogumaksumusest.

Seaduses ettenähtud korras annab ehitaja oma ehitustöödele 2 aastase garantii. Torutööde garantiiaeg on normaalsel juhul 1 aasta.

Maja ehituskonstruktsioonide osas (näiteks katusetööd) võib tööde teostajalt nõuda veelgi pikemat garantiid.

Garantiiajal ilmnenud vead peab ehitaja likvideerima oma ressurssidest. Garantiiaja lõpul peetakse nõupidamine, kus täheldatud puudused kirjutatakse ülesse ja lepitakse kokku, kuidas need likvideeritakse.

Samal koosolekul lepitakse kokku uues garantiiajas või lõpetatakse see ja makstakse ehitajale tagatis välja.

Kasutusjuhendid ja renoveerimisjärgne uuring


Renoveerimistööde teostaja poolt teostatud töödele 2-aastase garantii andmisel annab teostaja korteriühistule üle vajalikud ekspluatatsioonijuhendid.

Renoveerimisjärgse uuringu läbiviimise vajaduse ja otstarbekuse otsustab korteriühistu.

Uuringu läbiviimise vajadus võib tekkida ka vastastikuste pretensioonide esilekerkimisel ja nende lahendamiseks - sel juhul kannab uuringu teostamise kulud süüdlane pool.


Allikas: Kredex