info@haustec.ee
Rasmus Kuusemets / Sven Allik
+372 552 6510 / +372 5193 5981

                                               Projekteerimine

Hoone seadustamine

2015 aasta 1.juulil jõustus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus.

Alates 1. aprillist 2016.a on taotlustel, projekteerimistingimustel, teatistel, ehitus- ja kasutusloal ning ettekirjutustel ehitisregistris õiguslik
tähendus
.


Ebaseaduslikud või ilma kasutusloata ehitised

Seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020 aasta 1.jaanuariks.

Korrastamise käigus kantakse registrisse kõik sinna seni kandmata hooned.

Hoonete tuvastamise aluseks võetakse ajakohased aerofotod.

Soovitus ehitiste omanikele – vaadake ehitisregistris üle Teile kuuluvate ehitiste andmed.

Seadusest tulenevalt hakkab kohalik omavalitsus 2017. aastast kandma aerofotode alusel ehitisi registrisse ja rakendama seaduses sätestatud tingimusi ehitiste seadustamiseks.

Alustatakse haldusmenetlust, mille käigus registris kajastamata ehitise omanik peab tellima ebaseaduslikule ehitisele ehitusprojekti või auditi ehitise ohutuse hindamiseks, ehitise registrisse kandmisel rakendub riigilõiv 500 eurot.

Ehitusprojekt või audit tuleb tellida vastavat pädevust omavalt spetsialistilt.

Kui omanik ei täida talle seadusega pandud kohustusi, on kohalikul omavalitsusel seadusest tulenev õigus nimetatud kohutuste täitmise sundimiseks rakendada sunniraha, mille ülemmäär füüsilisele isikule on 10 000 eurot.


 Seadustamise olulisus kinnisvara omanikule

Tulekahju kinnistul. Kõikide ehitiste registrisse kandmine on vajalik võimaliku tulekahju korral, et Päästeamet saaks vaadata palju hooneid kinnistul või selle läheduses paikneb.

Kinnisvara müük. Kui soovitakse hooneid müüa, siis peavad pangad ostjale laenu väljastamisel oluliseks ehitiste seaduslikkust.

Laenu puhul peab ostja üldjuhul tellima kinnisvarabüroolt hindamisakti, kuid kui ehitisi ei ole ehitisregistris või andmed on valed, siis ei saa kas hindamisakti väljastada või on koostatav akt puudulik ja ei vasta tegelikkusele.

Pangad soovivad teada, miks pole hoonele väljastatud kasutusluba ning keelduda positiivse laenuotsuse väljastamisest.

Kindlustus ja kahjude hüvitamine. Puudulikud registriandmed võivad tekitada probleeme hoone kindlustamisel ja õnnetusjuhtumi kahjude korvamisel, sest kinnisvara hävimise korral ei ole registris andmeid ning seega pole ka seaduslikku alust hüvitise maksmiseks.